Renungan Selama Ramadhan dan Setelahnya

Bismillah…

Kaum muslimin rohimakumulloh…

Wonten ing enjing meniko, sumonggo kito tansah ningkataken iman soho taqwa kito ing ngarso dalem alloh sarto syukur kito dumateng sedoyo kenikmatan engkang antawisipun inggih meniko datengipun dinten riyoyo engkang bahagia meniko. Sebab hari raya idul fitri salah setunggalipun saking tigo hari royo engkang dipun syariataken. Engkang nomer setunggal inggih meniko hari raya idul fitri, nomer kaleh hari raya idul adha lan nomer tigo hari raya saben minggu inggih meniko dinten jumat.

Wonten ing enjing meniko, sak derengipun nindaken sholat id kaum muslimin dipun wajibaken ngedalaken zakat fitrah minongko bentuk taqorrub utawi ibadah dumateng alloh. yektos Alloh lan rosululipun sampun majibaken zakat fitrah lan ndawuhaken dumeteng umatipun supados ngedalaken zakat, ingkag dipun tindakaken paling akhir watesipun dumugi sak derengipun shalat id.

Pramilo sinten enkang ngedalaken zakat sak derengipun shalat  mongko ketampi dados zakat fitrah, anangin menawi anggenipun zakat sak sampunipun shalat id mongko dados sodaqoh biasa mboten kalebet zakat fitrah, kejawi piyambakipun kagungan uzur. Rosululloh majibaken zakat fitrah minongko hikmahipun supados dados penyuci jiwa kagem tiyang engkang naliko shiyam nindakaken perkawis  engkang mboten manfaat ugi perbuatan keji lan awon. Hikmah sanesipun paring tetedan dumateng tiyang miskin. Rosululloh majibaken zakat fitrah dumateng lare alit lan ageng, jaler lan estri. ananging zakat fitrah mboten wajib kangge janin utawi bayi engkang takseh wonten kandungan, kejawi bayi kolowau lahir sak derengipun surupipun suryo malem idul fitri. wondene ukuranipun inggih meniko setunggal sho’ utawi 2,5 kg (kaleh setengah kilo gram) wos tetedan pokok ing daerahipun. Lan engkang kedah kito perhatosaken, bilih zakat fitrah meniko kedah ngagem makanan pokok, menawi ngagem arto utawi pakaian lan perhiasan lan lintunipun, mongko mboten ditampi zakat fitrahipun, amargi rosululloh mboten nuntunaken lan ndawuhaken supados ngagem makanan pokok. Rosululoh sampun dawuh :

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

“Sing sopo wonge tumindak salah sawijining amalan ibadah kang ora ono dawuh ingsun mongko den tolak ora den tompo”

Wonten ing enjing meniko, kaum muslimin medal saking dalemipun tindak dumateng lapangan kagem nindakaken shalat id kanthi manah lan lisanipun ngagungaken Alloh dipun sarengi kalian ucapan takbir, tahlil, tahmid. ugi dados ungkapan raos syukur lan bingah dumateng sedoyo hidayah lan kemirahan anggenipun sampun nindakaken ibadah-ibadah wonten ing wulan romadhon. Kanti hidayah lan pitulunganipun kito saget nindakaken shalat, shiyam, tarweh, maos alquran, i’tikaf, paring bebukan, sodaqoh, zakat lan sak lintunipun. Ugi kaum muslimin wonten ing enjing meniko nindakaken shalat id wonten lapangan minongko bentuk syiar lan kesatuan persatuan umat islam ugi netepi dawuhipun Rosululloh,

engkang dipun tindakaken wonten panggenan ingkang luas sanes dipun tindakaken wonten mesjid, langgar utawi margi-margi.

Kaum muslimin rohimakumulloh…

Mboten kraos dinten meniko kito sampun mlebet tanggal setunggal wulan syawal. Kanti jangkep setunggal wulan romadhan wetah sampun kito lampahi, mugi-mugi kito kecatet kalian Alloh kalebet tiyang engkang taqwa lan sukses wonten ing wulan romdhan sarto pikantok pangapuntenanipun Alloh. Amargi salah satunggalipun tujuan saking shiyam inggih meniko supados kito meniko taqwa. Kito kedah mangartosi bilih taqwa nggadhai makna engkang luas sanget, ing antawisipun nindakaken kewajiban saking Alloh lan Rosulipun, nindakaken amalan-amalan ingkang hukumipun sunah, ugi nebihi sedoyo perkawis engkang harom lan usaha nebihi perkawis ingkang makruh engkang dibenci ing ndalem agami islam. Pramilo kanti wontenipun wulan romadhon kito dipun tekanaken dipun kathahaken amalan ibadah, saking shiyam, shalat tarweh, maos alquran, infaq, zakat lan sak lintunipun. Sedoyo meniko mboten sanes supados kito dados tiyang engkang taqwa lan sukses. Tondo tiyang engkang sukses wonten ing wulan romadhan sanes dipun ukur namung kalian shiyam nutuk tigang ndoso dinten, tarwehipun mboten natos absen, shalatipun gangsal wekdal ugi mboten gang, infaq sodaqoh lan sak lintunipun, anamung ibadah-ibadah kolowau namung dipun tindakaken wonten ing wulan romadhon mawon, menawi sampun medal saking wulan romadhon amalan ingkang biasanipun ditindakaken sekedik kedik mandap Malahan blas mboten tindak maleh dateng mesjid, shiyam sunah mboten natos, infaq sodaqoh mboten semangat maleh ugi maos alquran tansah kirang dipun perhatosaken. Pramilo tiyang kolowau dereng dipun wastani kalian tiyang engkang taqwa lan sukses wonten ing wulan romadhon. Tondo tiyang engkang sukses antawisipun tiyang meniko saget istiqomah, rutin, kontinyu ing ndalem ibadahipun meski wonten sak lintunipun wulan romadhon.

Sumonggo kito tansah mawas diri kito piyambak-piyambak, kito gesang wonten ing alam ndonyo namung sekedap, sak wanci-wanci kito mesti wansul dumateng Alloh. Lan kagem wangsul dumateng Allohg mbetahaken sangu bekal engkang kathah. Sahinggo kito saget muwujutakaen pengajeng kito sedoyo, inggih meniko sorgo lan ditebehaken saking sekso neroko.

Poro bapak, poro ibu lan sederek sedoyo hadaniyallohu wa iyyakum jami’an, mugi alloh tansah pinaringan hidayah dumateng kito sedoyo…

Menawi kito perhatosaken kawontenan sakmangke kathah tiyang islam ananging mboten tebeh bentenipun kalian tiyang kafir. Milai perkawes shalat, kathah sederek  ngremehaken perkawis shalat, ing mongko shalat satunggalipun kewajiban saben tiyang muslim. Shalat minongko cagakipun agami. Bangunan menopo kemawon engkang cagakipun risak lan dipun umbar, mongko bangunan kolowau dipun pastekaken ambruk. Mekaten ugi shalat ing dalem agami islam menawi dipun tilaraken mongko saget ngrusak islam.

Perlu dipun mangartosi bilih, shalat minongko engkang saget mbentenaken tiyang kolowau islam utawi kafir. Menawi nboten sholat mboten wonten bentenipu kalian tiyang kafir. Mungkin engkang mbentenaken namung ktp nipun mawon.

“pembedo antarane kito lan deweke yoiku shalat, sing sopo wonge tinggal shalat mongko temen-temen kafir”

Shalat menawi mboten dipun tindakaken, mangke badhe pikanthuk kasengsaraan ing akhirat mlebet ing neroko saqor. Wonten al quran disebataken, mangke wonten penduduk sorgo tanglet dumateng penduduk neroko :

“opo sebape sro kabeh mlebu neroko saqor? Deweke podo njawab: sebab aku golongane wong kang ora nindakake shalat.”

Pramilo mumpung takseh dereng telat, takseh pinaringan kesehatan, kesempatan lan kekiatan, monggo kito rutinaken anggen kito shalat, menawi kraos awrat utawi sibuk, kito kedah sempataken lan pekso diri kito, amargi meniko hakipun Alloh engkang kedah kito rumiyenaken. Kanthi shalat mugi kito dipun gampangken urusan ndonyo lan akhirat kito, lan mugi dados setunggalipun kekiatan jiwo, rogo lan masyarakat islam umumipun. Amargi kanthi nindaakaken syariat Alloh, insyaalloh Alloh badhe ambikak berkahipun saking langit lan bumi

Kaum muslimin rohimakumulloh…

Wonten dinten riyoyo meniko, monggo kito sami syukuri sedoyo kenikmatan, kemulyaan lan kebahagiaan. Inggih meniko kanthi dipun ginakaken kagem sangu ibadah dumateng Alloh. Lan engkang termasuk kebiasaan tiyang sholih rumiyen, ing dinten idul fitri, inggih meniko sami dongaaken lan ngucapaken slamat dumateng sederek-sederekipun kanthi ucapan :

Lan dipun perhatosaken bilih, menurut syariat islam, kito mboten dipun parengaken salaman kalian lawan jenis engkang sanes mahromipun. Rosululloh engkang mboten dipun ragoaken maleh dawuhipun lan ugi dados suri teladan sedoyo manungso, panjenenganipun sampun dawuh :

“temen bakal ditusuk sirahe salah sijining wong kanthi jarum besi iku luweh ringan tinimbang deweke ndemek wong wadon kang ora halal kanggone”

Islam njagi sanget perkawis pergaulan kalian lawan jenis, sahinggo mboten terjadi kedadosan engkang mboten prayogi. Saget panjenengan persani piyambak. Kathah bayi lahir tanpo bapak engkang jelas, sahinggo ibu lan keluargonipun engkang nanggung resiko isin nembe ing ndonyonipun,dereng mbenjeng siksanipun akhirat. Sedoyo kolowau akibat saking pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan ing jaman sak meniko.

Kaum muslimin rohimakumulloh…

Engkang terakhir, mumpung kito takseh wonten ing awal wulan syawal, sak bibaripun kito medal saking wulan ingkang agung, kito tingkataken taqwa kanthi amalan ibadah engkang ikhlash, kito saeni sedoyo tindak tanduk kito, menawi panjenengan petani utawi peternak, monggo tansah syukur dumateng hasil panenipun, engkang minongko pedagang, monggo tansah jujur anggenipun sadean, sampu kesupen nindakaken zakat mal, engkang dados pegawai lan karyawan utawi kuli, tansah amanah anggenipun nindakaken tugas, engkang nglenggahi ketua, pemimpin, direktur monggo tansah tanggungjawab dumateng bawahanipun, engkang wiraswasta pados pengdamelan engkang halal, engkang takseh belajar dipun niati belajaripun krono Alloh ugi poro bapak lan ibu monggo dipun didik putranipun supados belajar agami engkang estu, ndidik supados dados lare engkang taat alloh, rosulipun lan bekti dumateng tiyang sepuh kalehipun.

Mekaten engkag saget kulo aturaken, mugi maringi gino lan faedah dumateng kulo lan panjenengan sami. Menawi wonten kirang langkungipun kulo namung saget nyuwun pangapunten.

Monggo kito nyuwun dumateng ngarsonipun Alloh, mugi ibadah kito ing wulan romadhon, shiyam kito, shalat kito, zakat lan sedekah kito, dzikir kito, maos alquran kito, I’tifaf kito lan sedoyo amal kesaenan kito dipun tampi kalian Alloh lan mugi kito medal saking romadhon pikanthuk pangapunten saking Alloh lan mugi tansah pikanthuk hidayah saking alloh saget nindhakaken ugi njagi sedoyo kewajiban, engkang khususipun shalat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s